NATIONAL PRIDE WORLD WIDETake a good look at our country
and I'll show you what I despise
The Antifa propaganda
is feeding people with their lies

Where's their pride and honour
Where's their will to take a stand
it's time to restore our National Pride
So we can fightback and reclaim our land

Some people call it patriotism
but I call it reality
Defend my land and heritage
a daily struggle to be free

Some people call it patriotism
but I call it reality
Defend my land and heritage
a daily struggle to be free

Maybe it's time for action
like so many said before
But most of the people are just too blind
that I can't ignore it anymore

When will people realise
When will they understand
That patriotism is not a crime
And there's nothing wrong to love your land

It's time to restore our National Pride
National Pride - World Wide

(Transcripció des del LP per Ritxi)

Català:

Prengui una bona mirada al nostre país
i jo et mostraré el que jo menyspreo
La propaganda Antifa
és alimentar la gent amb les seves mentides

On és el seu orgull i l'honor
On és la seva voluntat d'adoptar una postura
és el moment de recuperar el nostre Orgull Nacional
Així que podem contraatacar i recuperar la nostra terra

Algunes persones en diuen patriotisme
però jo en dic realitat
Defensar la meva terra i el patrimoni
una lluita diària per a ser lliure

Algunes persones en diuen patriotisme
però jo en diem realitat
Defensar la meva terra i el patrimoni
una lluita diària per a ser lliure

Potser és hora d'actuar
igual que molts van dir abans
Però la majoria de la gent són massa cecs
I no puc seguir-ho ignorant

Quan la gent pensarà
Quan entendran
Que el patriotisme no és un crim
I no hi ha cap mal en estimar la teva terra

És hora de restaurar el nostre orgull nacional


1 comentaris:

Cropped Men ha dit...

Ja, Ja, està molt mal traduïda al català, ja ho sé...